Hivatkozási név: Lechner Tudásközpont

Lechner Lajos Tudásközpont, Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Típus:
vállalat
Alapítás időpontja:
2013
Címe:
1111 Budapest, Budafoki út 59. E/3. épület
1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
Alapítók:
 • Belügyminisztérium - 2020-ban a Miniszterelnökséghez tartozik,
 • FÖMI - jogelőd
 • VÁTI - jogelőd
 • Tevékenység legfőbb céljai, területe

  Az intézmény  területfejlesztési és rendezési, valamint építésügyi és műemlékvédelmi közfeladatokat lát el.

  A Tudásközpont feladatai közé tartozik az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartás működtetése, fenntartása és fejlesztése. A Tudásközpont kezeli a területrendezéssel, a településfejlesztéssel és -rendezéssel összefüggő dokumentációkat, ennek keretében többek között vezeti az Országos Rendezési Tervkatasztert is, üzemelteti az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszert, és ellátja a tervkataszter nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatait.

  A következő nagyobb átalakulás 2019-ben következett be. Ebben az évben integrálódnak vissza az örökségvédelmi feladatok, valamint a Tudásközpont átvette Budapest Főváros Kormányhivatalának (BFKH) földmérési és térinformatikai tevékenységét. A Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály ingatlan-nyilvántartási, földmérési és államigazgatási térképészeti feladatait.

  Feladat a régészeti lelőhelyekkel, műemlékekkel kapcsolatos örökségvédelmi nyilvántartás és kutatás, valamint a védetté nyilvánítások tudományos előkészítésének örökségvédelmi feladatai is.

  A Tudásközpont jelentős tervtári és dokumentum állomány kezelője, és több térinformatikai alapon működő nyilvántartás, a tervezők és kivitelezők tájékoztatását szolgáló e-építés honlap, és az elektronikus építésügyi hatósági ügyintézés egységes bázisa.

  Feladatai döntő többségében jogszabályban meghatározott közfeladatok voltak. Kiemelendő az Építésügyi dokumentációs és információs központ működtetése, az Országos építésügyi nyilvántartás (OÉNY), az E-építési, Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat támogató elektronikus dokumentációs rendszer (ÉTDR), Egységes elektronikus  közműnyilvántartás – E-közmű, Országos területfejlesztési és területrendezési információs rendszer (TeIR), Térségi tervezés és döntéstámogatás, Örökségvédelmi központi közhiteles hatósági nyilvántartási és tudományos feladatok ellátása, Elektronikus dokumentum kezelés. Megalakuláskor a társaság 12%-a foglalkozott térinformatikával.

  A hazai téradat infrastruktúra leginkább komplex elemei:
  − A Településképi Arculati Kézikönyv-kereső tájegységtől kezdve településeken át egészen
  településrészi jellegzetességekig ismerteti lakókörnyezetünket.
  − Nemzeti Ingatlanberuházás Helyszínkereső Az egyszerűbb beruházásra vagy fejlesztésre
  alkalmas helyek megtalálását segíti, melyben megbízható téradatok és információk jelennek meg térképesen. A szakalkalmazás a felhasználó által megadott feltételek szerint kínál fel alkalmas telkeket – vagy igény szerint akár ipari parkot – egy vagy több településen, az érvényben lévő településrendezési szabályok figyelembevételével.
  − Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszer (E-TÉR) Nem csak az érdeklődő lakossági felhasználók információellátása, de az építésügyben dolgozó szakemberek munkája is egyszerűsödik a 3D alapú adat infrastruktúra elnevezésű projekt eredményeként. A települések és a térségi tervezés szakértői számára interaktív térképekkel teszik lehetővé az online tervezést és egyeztetést, települési és megyei szinten egyaránt az első lépéstől az utolsóig.
  Felső vezetői
  • Riedel Miklós Márton, vezérigazgató 2013
  • Fekete Gábor, ügyvezető igazgató 2019-ig
  • Kerekes Balázs, ügyvezető igazgató 2020-
  Meghatározó egyéniségek, kulcsszemélyek
  n.a.
  Számítástechnikai fejlesztések/termékek/Projektek

  A Lechner Kiválósági Programba az építészethez vagy az urbanisztika különböző területeihez köthető

  diplomával rendelkező fiatalok jelentkezését várja a Tudásközpont. Az ideális jelölt fontosnak tartja a

  fejlett technológiák ismeretét, az innovatív módszerek gyakorlati alkalmazását, proaktív

  személyiségével kihívásként tekint a megoldandó problémákra és szívesen képviseli majd ezt a

  szemléletmódot a hazai felsőoktatásban.

  A 2019-ben a Budapest Főváros Kormányhivatalának (BFKH) földmérési és térinformatikai tevékenységét mint főosztály a Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) jogutódja volt, mely 2017. január 1-től tartozott Budapest Főváros Kormányhivatalához.
  A Lechner Tudásközpont 2016-ban három nagy informatikai projektet indított (E-Ingatlan-nyilvántartás, 3D Magyarország, E-Építés keretrendszer), melyek jelentős mértékben tartalmaznak térinformatikai fejlesztéseket és még 2023-ban be is fejeződnek. A 3D és E-építés projektek eredményei az Országos Építésügyi Nyilvántartást (OÉNY) gazdagítják. A projekt részben a meglevő alkalmazások megújítására részben újak létrehozására irányul, ezek közül témánkhoz kapcsolódóan kiemelendő:
  − A Nemzeti Térinformatikai Alaptérkép (NTA), amelynek létrehozása még a FÖMI-ben kezdődött el. A FÖMI-ben 1995-2015 között kidolgozott és létrehozott országos kiterjedésű, egységes és homogén adattartalmú, a térképi tájékozódást segítő legfontosabb téradatok, térinformatikai adatbázisok és szolgáltatási rendszerek (pl. ingatlan-nyilvántartási térkép, topográfiai térkép, Elérési Hely Adatbázis, Magyar Közigazgatási Határok adatbázisa, űrfelvételek és légi felvételek, Földrajzinév-tár, Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer, CORINE adatbázisok, GEOSHOP szolgáltatói felület) alapján működik. Az NTA ezen téradat körök rugalmas integrálásával, egyedi igényekre is szabható, komplex, a kor igényeinek
  megfelelő online téradat-szolgáltatásként működik és érhető el. A hazai téradat infrastruktúra leginkább komplex eleme.
  Átalakulások

  Előzmények:

  1. A VÁTI Nonprofit Kft. (teljes nevén VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.) a területfejlesztés területén működő, állami tulajdonú, nonprofit kft. volt.  A társaság elődje, a Városépítési Tervező Iroda (VÁTERV) 1950-ben jött létre. Tevékenysége a területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos kutatás, tervezés és tanácsadás területére terjedt ki, valamint közreműködő szervezetként részt vett több európai uniós program megvalósításában. A társaság 100%-ban állami tulajdonban volt, tulajdonosi jogait a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter gyakorolta.[1] Leányvállalata a VÁTI Városépítési Kft.

  Kezdetben kizárólag településtervezéssel, – majd regionális tervezéssel, műemlék védelemmel és szakmai kutatással is – foglalkozott, tevékenysége folyamatosan bővült. 1967-ben változott a neve Városépítési Tudományos és Tervező Intézetre (VÁTI). Itt készült többek között az 1971-es Országos településhálózat-fejlesztési Keretterv és az Országos Területfejlesztési Koncepció (1986.) is.

  A rendszerváltás után, 1993-tól VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési-, Urbanisztikai- és Építészeti Részvénytársaság néven működött.  1997-ben jött létre a Városépítési Tudományos és Tervező Intézet átalakulásával.

  Az 1998-as év fordulatot hozott a VÁTI életében: átvette (az ÉVM által 1969-ben megnyitott és a BM jogutódlásában levő) Országos Területrendezési és Műszaki Tervtár-at és megbízást kapott a regionális Phare programok, valamint a határ menti együttműködést támogató Phare CBC programok végrehajtására. Ekkor alapították az első regionális irodát, később ilyenek már Budapesten, Egerben, Miskolcon, Mátészalkán, Debrecenben, Békéscsabán, Szegeden, Pécsett, Székesfehérváron, Sopronban, Szombathelyen és Zalaegerszegen is működtek.

  Hazánk EU-tagállammá válása (2004) után a Regionális Fejlesztés Operatív Programban (ROP) és az INTERREG Közösségi Kezdeményezési programokban a VÁTI közreműködő szervezetként, illetve végső kedvezményezettként vett részt.

  2014-ben a VÁTI-t a Kormány határozattal megszüntette, feladatainak tovább vivője a Széchenyi Programiroda, illetve az újonnan alakult Lechner Tudásközpont mint teljeskörű jogutód megörökölte a VÁTI szalmai örökségét.

  2, A Földmérési és Távérzékelési Intézet (rövidített név: FÖMI ) a magyar kormány földméréssel és térinformatikával foglalkozó államigazgatási szervezete volt, amely 2017-ben jogutódlással megszűnt. 2019. április 1-től a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv egyes feladatainak a Lechner Tudásközpont látja el.

  A FÖMI 1967-ben alakult, az 1967. évi 8. törvényerejű rendelet (mely a minisztériumi átszervezésekről szólt), a 22/197. MÉM utasítás (a Térképészeti Hivatal Földmérési Intézetének létrehozásáról) és a 338/2006. (XII. 23.) kormányrendelet (ami a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartás szabályairól szólt) hozta létre.

  A FÖMI 2017. januárjában az 1312/2016. (VI. 13.) Kormány határozat alapján jogutódlással Budapest Főváros Kormányhivatalába beolvadással megszűnt. Ezt követően feladatait a Kormányhivatal Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztálya (BFKH FTFF) látja el. [2] A BFKH FTFF-nek a FÖMI egykori igazgatója (2015-2016), Fekete Gábor lett főosztályvezetője.

  Az ingatlan-nyilvántartási és térképészeti feladatok átrendezésével összefüggő kormányzati szerkezetátalakításról szóló 1151/2019. (III. 25.) Korm. határozat alapján Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztályából az Alaphálózati és Államhatárügyi Osztály, a Földügyi Fejlesztési és Üzemeltetési Osztály, a Kozmikus Geodéziai Osztály, a Szolgáltató Osztály, a Távérzékelési Osztály, a Térinformatikai Osztály, valamint az ezen osztályoknak informatikai támogatást biztosító Informatikai Főosztályból az Informatikai Osztály 6. beolvadásos kiválással a Lechner Tudásközpontba olvadtak be úgy, hogy a beolvadásos kiválással beolvadó osztályok jogutódja 2019. április 1. napjától a Lechner  Tudásközpont lett.

  Érdekességek

  A Tudásközpont nevét Lechner Lajos (1833-1897) magyar építészmérnökről kapta, aki kora egyik legkiválóbb várostervező mérnökeként nagy részt vállalt Budapest első általános rendezési tervének előkészítésében. Lechner tervezte az Andrássy utat, és az építkezés kivitelezésére alapított vállalat vezérigazgatójaként részt vett annak megvalósításában. Az 1879-es szegedi nagy árvízkatasztrófa után Lechner Lajos készítette az elpusztult város újjáépítési terveit, amelyek nyomán korszerű város épült a Tisza partján. Lechner Lajos 1885-től az Országház építésének főellenőreként dolgozott.

  2015-től nevük Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Kft-ről Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságra változott. A Lechner Lajos személynevet a tágabb mérnöki világot bemutató polihisztor családra utaló Lechner névre cserélve. Lechner Lajos várostervező mérnöki szelleme mellé Lechner Ödön, Jenő és Kamill, s valamennyi Lechner családtag és leszármazott újító, törekvő mérnöki és építész szellemisége is felsorakozott.

  A Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárságának háttérintézményeként szaktudásával támogatja a kormány építészetpolitikáját. Tevékenységi köreit szakinformatika, a területekhez kapcsolódó dokumentumokat és terveket kezelő dokumentációs központ és térinformatika segíti. Számos feladata jogszabályban meghatározott és az illetékes minisztériumi szakterület szakmai feladataihoz kapcsolódik.

  A Tudásközpont eszköz és lehetőség a felelős minisztérium és további partnerei számára szakinformatikai, építésügyi és építészeti, valamint térségi tervezési, területfejlesztési és dokumentumkezelési elképzeléseik megvalósítására. Ehhez rendelkezésre áll jól képzett szakembergárda, technikai kapacitás, valamint egyedi dokumentum- és információs bázis.


  Létrehozva: 2020.11.19. 16:26
  Utolsó módosítás: 2024.04.11. 17:47