Adatvédelmi tájékoztató

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság

Informatikatörténeti Fóruma Honlapjának

 

Adatvédelmi Tájékoztatója

 

 

 

  1. Általános rendelkezések

 

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Informatikatörténeti Fóruma (NJSZT-iTF) által szerkesztett Honlapon kezelt személyes adatok kezelője a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (székhelye: 1054 Budapest, Báthory u. 16.; nyilvántartási száma: 01-02-0000418; nyilvántartó Bíróság: Fővárosi Törvényszék, a továbbiakban: Adatkezelő).

 

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséről az érintetteket elsődlegesen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”) 13. cikkében foglaltak szerint az alábbi URL alatt található adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak útján tájékoztatja. Az informatika történeti honlappal (a továbbiakban: Honlap) kapcsolatos adatkezeléssel összefüggő rendelkezéseket az alábbi URL alatt található általános adatvédelmi tájékoztató 1.5. pontja tartalmazza.

 

Tájékoztatás és szabályzat a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság adatkezeléséről:

 

http://njszt.hu/tajekoztatas-es-szabalyzat-a-neumann-janos-szamitogep-tudomanyi-tarsasag-adatkezeleserol

 

  1. A Honlap speciális céljával összefüggő személyes adatkezelések az Adatkezelési Tájékoztató alábbi kiegészítéseit indokolják

 

Annak érdekében, hogy az Adatkezelőnek az Honlappal kapcsolatos adatkezelése mindenben megfeleljen a hatályos jogszabályoknak, így az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) rendelkezésein túl a többször módosított, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak az online adatok halál utáni sorsáról szóló 2015.11.11. napján kiadott ajánlásában foglaltaknak,

 

az Adatkezelő az Honlapon szereplő elhunyt személyek (érintettek) személyes adataival összefüggő adatkezelés tekintetében a fenti URL alatt található általános adatvédelmi tájékoztatóval összhangban az alábbi kiegészítő adatvédelmi tájékoztatást adja.

 

2.1. Az érintett halálát követő öt éven belül a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, az adatok korlátozásához, a törléshez, valamint a tiltakozáshoz való, az elhaltat életében megillető érintett jogokat az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az adatkezelőnél tett nyilatkozattal – ha az érintett egy adatkezelőnél több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal – meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni.

 

2.2. Ha az érintett nem tett a 2.1. pontnak megfelelő jognyilatkozatot, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult a helyesbítéshez illetve a tiltakozáshoz való jog érvényesítésére az érintett halálát követő öt éven belül. Az érintett jogainak érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.

 

2.3. Az érintett jogait a 2.1. vagy 2.2. pont alapján érvényesítő személyt e jogok érvényesítése – így különösen az Adatkezelővel szembeni, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve bíróság előtti eljárás – során az érintett részére megállapított jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik.

 

2.4. Az érintett jogait a 2.1. vagy 2.2. pont alapján érvényesítő személy az érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint saját személyazonosságát – és a 2.2. pont szerinti esetben közeli hozzátartozói minőségét – közokirattal tudja igazolni.

 

2.5. Az Adatkezelő kérelemre tájékoztatja az érintett közeli hozzátartozóját a 2.1. vagy a 2.2. pont alapján megtett intézkedésekről, kivéve, ha azt az érintett a 2.1. pontban meghatározott nyilatkozatában kifejezetten megtiltotta.

 

  1. Az iTF levelezési listájára vonatkozó kiegészítő rendelkezés

 

Az NJSZT-iTF az olvasóval, felhasználóval való kapcsolattartáshoz, a nyilvános események, rendezvények meghirdetéséhez un. levelezési listával rendelkezik (továbbiakban iTF levelezési lista). Az iTF levelezési listára való feliratkozás önkéntes alapú, feliratkozását az iTF levelezési listánkra az adatkezelési szabályzatunk elfogadásának tekintjük. A NJSZT-iTF önkéntes hozzájárulás alapján az alábbi személyes adatait kezeli:

 

név, e-mail cím, munkahely

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.  Ön a jelen pont szerinti hozzájárulása bármikor, díjmentesen visszavonható az alábbi elérhetőségen: itf@njszt.org

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulásán alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Jelen pont szerinti személyes adatait hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

Jelen pont szerinti adataihoz a NJSZT-iTF kijelölt munkatársai, illetve részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek férnek hozzá.

 

 

Hatályos: 2019.10.01. napjától

 

 

 

 

 

 

 


Létrehozva:2017.11.02. 14:01

Utolsó módosítás: 2022.11.02. 10:32