Eszperantó matematikus-számítástechnikus konferencia

Eszperantó számítástechnikai konferencia. Résztvevői bolgár, finn, francia, olasz, román stb. szakemberek voltak.

A konferenciát Francois Lo Jacomo, az Eszperantista Mate­matikusok Nemzetközi Szövetsé­gének titkára nyitotta meg és dr. Haszpra Ottó műegyete­mi tanár üdvözölte a résztvevő­ket. Ezután dr. Surányi János egyetemi tanár, a Bolyai Társu­lat elnöke, tartott nagy érdek­lődéssel kísért előadást a szám­elméletben alkalmazható geo­metriai módszerekről. (Ez utób­bit Koutny Ilona tolmácsolta esz­perantóra — magas színvona­lon.) A továbbiakban külön-külön tanácskoztak a matematikusok, illetve a számítástechnikai szak­emberek.

A számítástechnikai szakem­berek tanácskozásának legfon­tosabb eredménye az a konkrét, részletes javaslat, amelynek tár­gya az Eszperantó Világszövet­ség tagjaként működő Nemzet­közi Eszperantó Tudományos Szövetség (ISAE) számítástech­nikai szekciójának létrehozása volt. Személyi javaslat a szekció elnökére dr. Wolfgang Schmid, a Flensburgi (NSZK) Egyetem professzora, titkára: dr. Broczkó Péter magyar mrnökközgazdász. A szekció munkatervét dr. Broczkó Péter terjesztette elő. Mint elmondotta, a megalakítá­si javaslatot hosszú előkészítő munka előzte meg, s ily módon jelenleg már tizenöt országban vannak szakemberek, akik a szekció munkáját az adott or­szágban szervezik. Az előadó a továbbiakban ismertette az esz­perantónak a számítástechniká­ban történt eddigi alkalmazá­sait és a jövőbeni konkrét fel­ adatokat. (Ezek ismertetésére itt helyszűke miatt nincs lehető­ség, viszont minden érdeklődő részletes tájékoztatót kaphat a Magyar Eszperantó Szövetség Tudományos Bizottságától — Bu­dapest, Pf. 193. 1368. Telefon: 334-194.) A tanácskozás résztvevői ez­után tíz szakmai előadást hall­gattak és vitattak meg. A hol­landiai Jan Otto de Kat, a Delfti Műszaki Egyetemen kifejlesz­tett számítógépes fordítóprogra­mot ismertette, amelynek célja az eszperantó nyelvű szakszöve­geknek a Közös Piac országai­nak nyelvére történő fordítása. Vásárhelyi István és Gerő Péter a számítógépes szövegfeldolgo­zás különböző kérdéseiről be­szélt, míg Mandler György és Fiatal Dénes arról szólt, hogyan segítheti a számítógép a szó­tárkészítő szakemberek munká­ját. Schmid professzor a számí­tógépes szöveqfordítás néhány elméleti problémáját elemezte. Dr. Haszpra Ottó a dunakiliti vízlépcső szivárgási problémái­nak számítógépes modellezésé­ről tartott diavetítéssel egybe­kötött előadást.

A matematikus—számítástech­nikus konferencia résztvevői lá­togatást tettek a SZÁMOK (Nemzetközi Számítástechnikai Oktató és Tájékoztató Központ) székházában, ahol Verő Péter osztályvezető mutatta be az in­tézmény munkáját. Ugyanitt dr. Jacsó Péter a „BABILON” nevű maqyar nyelvű bibliográfiai ke­resőrendszert mutatta be (ma­gyar nyelven – eszperantó tol­mácsolással), dr. Helmar Frank professzor, a Paderborni Kiber­netikai-Pedagógiai Intézet igazgatója pedig a hasonló cé­lú, de eszperantó nyelvű „PRE- DIS” rendszerről tartott elő­adást.

Időpont:
1980

Rendező szervek:
  • Magyar Eszperantó Szövetség Tudomá­nyos Bizottsága, a Bolyai János Matematikai Társulat, valamint a Budapesti Műszaki Egyetem eszperantista diákköre.

Helyszín:
Budapest/BME

Kiadvány adatai:

A budapesti tanácskozás anyaga a Matematika Transli­men különszámában, Koutny Ilona szerkesztésében fog meg­jelenni.

A rendezvényről hírt adott A Jövő Mérnöke

Résztvevők száma:
10 országból 50 fő


Létrehozva: 2018.02.18. 17:20
Utolsó módosítás: 2024.02.13. 10:46