Szakkifejezések

A szakkifejezéseknek és a rövidítéseknek csak a számítástechnikában használatos értelmezését adjuk meg!

A kereszthivatkozásokat → jelöli

 

Adatfeldolgozás: a felhasználó által megadott adatokból, az általa kívánt tartalmú információk kinyerése →számítástechnikai módszerekkel, majd megjelenítésük az előírt formátumban és

-adathordozón

Adatlemez: →mágneslemez

Alfanumerikus: betűk, számjegyek, írás- és vezérlőjelek megjelenítésére szolgáló (kód, eszköz)

Algoritmus: egy feladat megoldásának leírása, (1) egyértelmű, (2) (a megoldó eszköz által)  végrehajtható, (3) véges számú lépésben

Algoritmizálható feladat: olyan feladat, amelyre algoritmus készíthető

Analóg eszköz: folytonos értékkészletű adatokkal, illetve ezeket megjelenítő jelekkel (szimbólumokkal) működő eszköz

Assembler: →assembly nyelven írt programok →fordítóprogramja

Assembly nyelv: gépi utasítások emberközeli szimbólumokkal (például →memonikokkal) történő leírására szolgáló →programnyelv    

Batch üzemmód: felhasználói →program(ok) futtatása, közvetlen (futás közbeni) beavatkozási lehetőség kizárásával

Bájt (byte, B): a →számítógép legkisebb önállóan megcímezhető, legtöbbször 8 →bitből álló adategysége

Bináris szám: →kettes (bináris) számrendszerben megadott szám

Bináris számrendszer: →kettes számrendszer

Bit (b): az információ (lehetséges legkisebb) matematikai egysége

Jelölésére a számítástechnikában az 1 számjegyet használják

Bit-szeletes technológia (bit-slicing): egy →processzor moduláris felépítése kisebb bitszámú „szeletekből”, tetszőleges n-bites szóhosszúságra, amikor is minden „bit-szelet” a tényezők megfelelő bitszámú részén végez műveletet

Ez a technológia „kihalt” a →mikroprocesszorok megjelenésével.

Cartridge (kártridzs): a →számítógéphez kívülről csatlakozó bővítőkártya

Főleg a tárkapacitás (→RAM, →ROM) növelésére használták

Célszámítógép: a →Neumann-elvet teljesítő, de nem univerzális →számítógép

Nem Turing-teljes, azaz nem alkalmas bármilyen →algoritmizálható feladat megoldására

Chip („csip”): azonos technológiával előállított aktív (félvezető dióda, tranzisztor) és passzív (hagyományos ellenállás, -kondenzátor, -induktivitás) alkatrészeket és összeköttetéseiket hordozó, szigetelő alapanyagú áramköri lapka

Ciklusidő: a →számítógépek →főtárának jellemzője: egy adat eléréshez (= kiolvasásához + ferrittárak esetén visszaírásához) szükséges időtartam

COCOM-lista: egyes országokba nem exportálható (tiltott) termékek →COCOM által összeállított listája

A lista leginkább (de nem kizárólagosan) a szocialista országok technikai fejlődését volt hivatva korlátozni. A korlátozásokat 1990-ben lényegesen enyhítették, 1994-ben megszüntették

Csatorna: a →központi egység és a →periféria közötti adatforgalmat önállóan (autonóm üzemmódban) lebonyolító alegység

Destruktív tár: olyan tár, amelyben az adat kiolvasáskor törlődik, ezért újra vissza kell írni

Digitális eszköz: diszkrét értékkészletű adatokkal, illetve ezeket megjelenítő →bitekkel működő eszköz

Diszk (disc): →mágneslemez

Embargó (embargo korlátozás <spanyol>): valamely cselekedet tiltása; a tilalom legtöbbször egy hír közlésére vagy áruk (fegyverek, stratégiai cikkek) szállítására vonatkozik

A nemzetközi kereskedelemben: meghatározott országokkal folytatott bármilyen kereskedelmi tevékenység részleges vagy teljes tiltása

Emuláció: valamely eszköz működésének leutánzása hardver eszközökkel

Az emuláló eszköz olyan környezetben is működik, amelyben az emulált eszköz működésképtelen

Feldolgozómű: a →számítógépek, illetve részegységeik működését önállóan vezérlő, végrehajtó alegység  

Ferritgyűrű: ferromágneses anyagból készült, két stabil mágneses állapottal rendelkező gyűrű, egy →bit tárolására

Ferrittár: →ferritgyűrűkből felépített →destruktív tár

Firmware: →hardver termékbe gyárilag beépített, speciális célú →programok összessége

Célja könnyebbé és/vagy kényelmesebbé tenni a →számítógép használatát, illetve bővíteni az alkalmazási lehetőségeket

Sok gyártó cég megengedi, hogy a felhasználók a firmwaret egyedi igényeik szerint, saját felelősségükre módosítsák

Fixpontos szám: olyan szám, amelyben a számrendszer 1 helyiértékű pozíciója műveletvégzés során nem változik

Fixpontos művelet: →fixpontos számokkal végzett aritmetikai művelet

Flash tár: kapacitív csatolású, lebegőkapus (MOSFET) tranzisztor-cellákból felépített →nem felejtő →RAM

Flip-flop: két stabil állapottal rendelkező félvezető áramkör (bistabil multivibrátor), egy →bit tárolására

Floppy disc: →hajlékonylemez („flopi”)

Fordítóprogram: valamely →programnyelven írt utasítássorozatot →gépi kódra átalakító program

Főtár (main memory): a →számítógépek központi egységének adattároló alegysége, a →programok és a végrehajtásukhoz szükséges adatok tárolására

Gépi (natív) kód: →gépi utasítások sorozata

Gépi utasítás: a →számítógép által értelmezhető, közvetlenül végrehajtható utasítás

Gépi szó: a →számítógép (belső) saját adategysége

Hajlékonylemez (floppy disc): rugalmas, vékony alapanyagú →mágneslemez

Mechanikai védelemként a lemezt rendszerint tokba vagy kazettába szerelik

Hardver: kézbe fogható számítástechnikai eszközök és alkatrészeik gyűjtőneve

Háttértár: a →számítógép →perifériájához tartozó tárolóeszközök (→mágneslemez, →mágnesszalag, →szalagkazetta) összessége

Kisebb igényű →számítógépekben a →főtár kapacitásának (részleges) kibővítésére is szolgálhat

Integrált áramkör (IC): (kis méretű) szilárd tokba ágyazott →chip

Interaktív üzemmód: felhasználói →program(ok) futtatása közvetlen (futás közbeni) beavatkozási lehetőség engedélyezésével

Interfész (interface): a →számítógépek központi egysége és a →külső (periférikus) eszközök kapcsolatát megvalósító illesztő áramkör

Interlaced („interlész’d”): tévékép megjelenítési technika: a kép csak a páratlan, illetve csak a páros sorszámú sorokat tartalmazó két félképből „összefésülve” jön létre

Karakter (character): →alfanumerikus szimbólum

Kernel: az →operációs rendszer alapját képező „mag” utasítások összessége

Kettes számrendszer: 2-alapú számrendszer, amelyben a helyiértékek 2 hatványaival vannak súlyozva

A lehetséges két számjegyet írásban rendszerint a {0, 1} halmaz elemeiből választják  

Központi egység (→CPU): a tulajdonképpeni →számítógép, amely tárolja és automatikusan végrehajtja az egyes  →programokat

Négy alegysége: →vezérmű, →főtár, →számolómű, →csatorna; ez utóbbi kisebb (igényű) →számítógépekben nem önálló alegység, hanem funkcióit a többi alegység között elosztva valósítják meg

Külső eszközök (periféria): →központi egységen kívüli, de a →számítógép működéséhez szükséges →hardver: →háttértárak, valamint adatbeviteli és -megjelenítő eszközök összessége

Lapozás: az egy címmel megcímezhető tartománynál nagyobb méretű →főtár kezelése úgy, hogy programból kijelölhető az egyszerre megcímezhető aktuális résztartomány („lap”) kezdőcíme

Lebegőpontos (floating point) szám: →fixpontos mantisszából (m) és egész értékű kitevőből (e) álló szám, amelyben a számrendszer 1 helyiértékű pozíciója műveletvégzés soránlebeg” (csúszkál), mert helyét a mindenkori kitevő értéke határozza meg

A lebegőpontos szám értékét az m·2e kifejezés adja meg

Lebegőpontos művelet: →lebegőpontos számokkal végzet aritmetikai művelet

Lyukkártya: téglalap alakú, gépfüggetlen adathordozó papírkártya, amelyen az információt a kártya hosszára merőlegesen lyukasztott (lyuk →1 bit, lyukhely→0 bit) 12 bites →karakterek hordozzák, 80 oszlopban

Lyukszalag: 5 vagy 8 sávos, gépfüggetlen adathordozó papírszalag, amelyen az információt a szalag hosszára merőlegesen lyukasztott (lyuk →1 bit, lyukhely →0 bit), 5 vagy 8 bites →karakterek hordozzák

Mágneslemez: egyik vagy mindkét oldalán mágnesezhető réteggel bevont szigetelő alapanyagból készült, kör alakú lemez, nagy mennyiségű adat hosszú távú, gépfüggetlen tárolására

Az adatokat a forgó lemezen kialakuló, körgyűrű alakú felmágnesezett csíkok tárolják

Mágnesszalag: orsóra feltekercselt, egyik oldalán mágnesezhető réteggel bevont műanyagszalag, nagy mennyiségű adat hosszú távú, gépfüggetlen tárolására

Az adatokat a szalag hosszára merőlegesen felírt, 7 vagy 9 bites →karaktereket tartalmazó felmágnesezett csíkok hordozzák

Merevlemez (winchester): rugalmatlan alapanyagú →mágneslemez

A tárolókapacitás növelése végett korábban több (rendszerint 6 db) lemezt rögzítettek közös tengelyen, így a belső lemezek mindkét oldalát lehetett adattárolásra használni; a cserélhető „lemezcsomagot” műanyag búra segítségével lehetett le-/felhelyezni a meghajtóra, illetve használaton kívül rögzíteni egy fém hordlemezen

A merevlemezek mérete és tárolókapacitása a technika fejlődésével drasztikusan csökkent; ma már egy több →TB kapacitású lemez alig néhány gyufaskatulyányi méretű

Mikroprocesszor: igen nagy alkatrész-sűrűségű (→VLSI) →chipen épített, kis méretű →processzor

Mikroprogram: egy →gépi utasítás végrehajtásának elemi lépéseit meghatározó mikroutasításokból álló  →program

Mikroprogramozható számítógép: olyan →számítógép, amelynek →utasításkészlete →mikroprogramok cseréjével tetszőlegesen megváltoztatható

Mnemonik: →gépi utasítást jelölő, könnyen megjegyezhető emlékeztető szó (3-4 karakter), rendszerint az elvégzendő művelet angol nevének rövidítése

Monokróm: egyszínű

A monokróm megjelenítőkön a karakterek más (fehér megjelenítőkön például fekete) intenzitással látszanak

Neumann feltételek: Neumann Jánosnak tulajdonított négy alapkövetelmény: (1) digitális, (2) elektronikus, (3) tárolt programú, (4) programvezérelt, amelyet a →számítógépeknek teljesíteniük kell

Nixie („nixi”) -cső: gázkisüléses elektroncső, egyedi számjegyek és egyéb szimbólumok megjelenítésére

Operációs (”op”) rendszer: a →számítógép →utasításkészletéhez igazodó, a gépet automatikusan   vezérlő →programok rendszerezett összessége („rendszerprogramok”), amelyek egységes képernyőképek révén lehetővé teszik  a felhasználók →interaktív beavatkozását is

Az „operating system” kontár fordítása révén elterjedt kifejezés logikailag helyesen „működtető rendszer” lenne

Órajel: szinkron működésű →számítógépek ütemadó generátorának frekvenciája; reciproka a →ciklusidő; (nem azonos az utasítás-végrehajtási idővel!)

Pen drive (pen drájv): →flash tárat tartalmazó, →USB csatlakozós →háttértár

Periféria: a →számítógép →külső eszközeinek összessége

Precedencia rend: matematikai műveletek elvégzési sorrendjét meghatározó szabályok összessége

Processzor: →feldolgozómű

Program: egy feladat megoldási lépéseinek (→algoritmusainak) leírása valamilyen →programnyelven

Programnyelv: →gépi utasítások (rendszerint tömörített) emberközeli leírására szolgáló, mesterséges nyelv

Port (kapu): →külső eszköz csatlakozódugóját befogadó csatlakozóhüvely a →központi egységen

Streamer („sztrímer”) : →szalagkazetta

Számítógép: a →Neumann feltételeket teljesítő, logikai és aritmetikai műveletek végzésére képes, univerzális, azaz bármilyen →algoritmizálható feladat megoldására alkalmas eszköz

Ha nem teljesíti mind a 4 →Neumann-feltételt, az eszközt számológépnek nevezzük

Szoftver: egy →számítógép használatát lehetővé tevő →programok összessége

Gyakran – pontatlanul – egyes programokat is szoftvernek mondanak

Szalagkazetta: cserélhető kazettában levő orsóra tekercselt végtelenített →mágnesszalag

Számolómű: a →számítógépek →központi egységének logikai és aritmetikai műveleteket végző alegysége

Szimuláció: valamely eszköz működésének leutánzásaprogramokkal  

Time-sharing (idő-megosztás): olyan üzemmód, amelyben a külső eszközök ciklikusan, felváltva kapnak egyenlő hosszúságú „időszeleteket” a működésükhöz

Utasításkészlet: egy →számítógép →gépi utasításainak összessége

Virtuális cím: a valódi →főtár méreténél nagyobb tárigényű →programokban használt fiktív cím, amiből a betöltés vagy a futás során →MMU eszközökkel állítják elő a valódi címet

Véletlen elérésű tár: olyan tár, amelyben egy adat beírásának/kiolvasásának ideje nem függ az adat fizikai helyétől (címétől)

Vezérmű: a →számítógép működését vezérlő, programozott vagy kézi utasításokat végrehajtó alegység

Winchester („vincseszter”):→merevlemez


Létrehozva:2017.09.23. 11:28

Utolsó módosítás: 2021.03.23. 21:38