Hivatkozási név: BJMT

Bolyai János Matematikai Társulat

Típus:
Társadalmi Szervezetek
Alapítás időpontja:
1891
Címe:
1055 Budapest, Falk Miksa u. 12.I/4.,
Alapítók:
 • Eötvös Loránd vezetésével magánszemélyek - 1891.
 • Rédei László vezetésével magánszemélyek - 1947.
 • Tevékenység legfőbb céljai, területe

  Társulat elősegíti:

  • a matematikai tudományos kutatásokat,
  • a matematika alkalmazásainak fokozottabb meghonosítását és széles körű elterjesztését,
  • a matematika oktatásával kapcsolatos kérdések megoldását és a matematika népszerűsítését.

  A Bolyai Társulat megvitatja, és társadalmi úton elősegíti matematikai életünk kérdéseinek megoldását és ennek érdekében, szükség esetén javaslatokat dolgoz ki állami szervek részére, illetve ezek felkérésére szakvéleményt ad. E célok és feladatok megvalósítására a Társulat szervezett lehetőséget biztosít matematikai eredmények ismertetésére, népszerűsítésére, a matematika elvi kérdéseinek elemzésére, időszerű tudomány- és oktatáspolitikai kérdések megvitatására. Kongresszusokat, kollokviumokat, pedagógiai továbbképzést, stb. rendez (önállóan, vagy más szervekkel együtt) a korszerű matematika legélénkebben fejlődő fejezeteiből és az oktatás különböző területein.

  A Társulat felkutatja a matematikai tehetségeket, előmozdítja továbbképzésüket, tanulmányi és emlékversenyeket szervez, pályadíjakat tűz ki és emlékdíjakat ad. A nemzetközi matematikai diákolimpiákon való részvétel a középiskolások legjobbjainak osztályrésze. A Társulat különböző díjai az oktatás és a matematikai kutatások, alkalmazások különböző területein kiemelkedő teljesítményt nyújtók munkájának elismeréséül szolgálnak.

  A Társulat matematikai folyóiratokat és kollokviumi kiadványokat szerkeszt és ad ki, támogatja a szakirodalmi tájékoztatást. A Társulat folyóiratai: ABACUS (a MATEGYE Alapítvánnyal közös), Alkalmazott Matematikai Lapok, Combinatorica, Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok (az Eötvös Loránd Fizikai Társulattal közös), Matematikai Lapok, Periodica Mathematica Hungarica.

  Felső vezetői
  • Rákóczi Ildikó, igazgató jelenleg
  • Eötvös Loránd, elnök 1891-1919
  • Rédei László, elnök 1947-1949
  • Alexits György, elnök 1949-1963
  • Hajós György, elnök 1963-1972
  • Fejes Tóth László, elnök 1972-1975
  • Turán Pál, elnök 1975-1976
  • Surányi János, elnök 1976-1980
  • Császár Ákos, elnök 1980-1990
  • Hajnal András, elnök 1990-1996
  • Csiszár Imre, elnök 1996-2006
  • Katona Gyula, elnök 2006-tól
  Meghatározó egyéniségek, kulcsszemélyek
  • Kőnig Gyula , 1891. alelnök
  • Rados Gusztáv , 1891. titkár
  • Bakos Tibor , 1947. választmányi tag
  • Kalmár László , 1947. főtitkár
  • Surányi János , 1947. választmányi tag
  • Szász Pál , 1947. tiszteletbeli elnök
  Számítástechnikai fejlesztések/termékek/Projektek

  A Társulat folyóiratai: Középiskolai Matematikai Lapok (KöMa) (1894-től), Matematikai Lapok (1950-től), Periodica Mathematica Hungarica (1971-től), Combinatorica (1981-től)

  A Társulat kiépíti és ápolja a tudományos és pedagógiai kapcsolatokat hazai és külföldi hasonló egyesületekkel, intézményekkel. A Bolyai János Matematikai Társulat tagja a Nemzetközi Matematikai Uniónak és az Európai Matematikai Társulatnak, reciprocitási egyezménye van az Amerikai Egyesült Államok Matematikai Társulatával

  A világ minden jelentősebb matematikai könyvtárában megtalálható, a Társulat által szervezett nemzetközi rendezvények válogatott előadásait tartalmazó (korábban a North Holland Publishing Co.-val közösen, jelenleg a Springer Verlag-gal közösen kiadott), angol nyelvű könyv-sorozat, melynek eddig több mint 70 tagja jelent meg.

  Jelentős része a BJMT tevékenységének a különféle tanulóversenyek megrendezése. A korábbi Eötvös-verseny 1949 óta Kürschák József Verseny néven fut tovább, de most már a középiskolások is részt vehetnek rajta.

  Átalakulások

  A belügyminiszter 1891. augusztus 21-én az alapszabályokat jóváhagyta, és így 1891. november 5-én 298 fő részvételével megtarthatta alakuló ülését a Mathematikai és Physikai Társulat. Elnöknek Eötvös Lorándot választották, a matematikusok közül Kőnig Gyula alelnök, Rados Gusztáv titkár lett.

  Eötvös Loránd 1919-ben bekövetkezett halála után a Társulat 1921-ben felvette az Eötvös Loránd Matematikai és Fizikai Társulat (ELMFT) nevet, és a tanulóversenyeket is röviden Eötvös-verseny néven kezdték emlegetni.

  Szegeden jött létre az újjáalakulás olyan formában, hogy 1947. június 21-én megalakították az ELMFT egyik jogutódját, a Bolyai János Matematikai Társulatot (BJMT).

  Érdekességek

  A matematikai tudomány egészét feldolgozó kongresszusok mellett rendszeresen szerveződnek egy-egy tudományág területére kiterjedő, szűkebb anyagot érintő konferenciák. Ezek közül elsőnek említendő a Bolyai János születésének 150-edik évfordulója alkalmából 1952-ben rendezett konferencia, amelynek résztvevői között másokkal együtt P.S. Alexandroff és E. Zech jelenlétét is üdvözölhettük. 1953-tól kezdve évenként 3-4 témából szervezett konferenciát a BJMT, többnyire néhány tucat, túlnyomóan külföldi résztvevővel; ezek anyaga sokszor külön kötetben (néha több kötetben is) megjelent. Manapság nem önállóan, főként az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézettel, az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel, a győri Széchenyi István Egyetemmel, illetve más társegyesületekkel -, mint a Gazdaságmodellezési Társaság, Magyar Operációkutatási Társaság, Varga Tamás Tanítványainak Emlékalapítványa – szervezünk közös eseményeket, konferenciákat.
  A matematika oktatásának elősegítése, színvonalának emelése célját szolgálják az évenként néhány száz hazai résztvevővel megrendezett vándorgyűlések, majd az 1990-től kezdve ugyancsak évenként rendezett Varga Tamás Napok; az utóbbiak anyaga kötet formájában is napvilágot lát. Külön említést érdemel az 1963-ban az UNESCO támogatásával szervezett konferencia, amelynek célja a matematikai tananyag korszerűsítésének megvitatása volt, és hatása máig érződik. Ugyancsak a matematikaoktatás támogatására szolgált a tehetséges tanulókat tömörítő Ifjúsági Matematikai Kör is.
  Fontos része a BJMT munkájának különféle matematikai kiadványok szerkesztésében és kiadásában való részvétel. A kongresszusi és konferenciaköteteket már említettük, hozzájuk járult néhány inkább tankönyv jellegű kiadvány is. Több folyóirat szerkesztésében is részt vesz a BJMT; idegen nyelven a Periodica Mathematica Hungarica jelenik meg 1971 óta, a Combinatorica pedig 1981 óta. Magyar nyelven a Matematikai Lapok lépett 1950-től a korábbi Matematikai és Fizikai Lapok egyik utódjaként színre, s ettől kezdve már a Középiskolai Matematikai Lapok is a BJMT szerkesztésében jelenik meg, 1959-től ismét fizikai rovattal is bővítve. 1997-től az Alkalmazott Matematikai Lapok és az ABACUS is társulati lap lett, sőt 1953 és 1990 között ilyen volt a Matematika Tanítása is. A matematika magyar kutatóinak munkásságát angol nyelven áttekintő A Panorama of Hungarian Mathematics in the Twentieth Century megjelent a Springer kiadásában, Horváth János szerkesztésében.

  Ugyancsak 1949-ben vette kezdetét a Schweitzer Miklós Verseny megrendezése, amelyen egyetemi hallgatók több napos otthoni munkával oldhatják meg a kitűzött (többnyire 10) feladatot. Ennek az újszerű versenynek anyagát angol nyelven ismertető kötet is jelent meg 1961-ben, majd ennek folytatása 1991-ben. Fiatalabb tanulók részére rendezi a Társulat az Arany Dániel Versenyt 1949-től, a Varga Tamás Versenyt pedig 1985 és 1999 között szervezte meg. A BJMT rendezésében folyt az Országos Tanulmányi Verseny matematikai része is 1951-től 1976-ig. A nemzetközi matematikai olimpiára készülő tanulókat ugyancsak a BJMT készíti fel, ilyen versenyt mi is rendeztük 1961., 1970. és 1982-ben. 1990-től 2010-ig folyt váltakozva hazai és izraeli rendezésben a Magyar-Izraeli Matematikai Verseny. A felsorolt országos versenyek sorát sok helyi verseny is kiegészíti egy-egy tagozat szervezésében.
  A matematikai kutatásban ill. a matematikai oktatásban kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyek jutalmazására számos díjat oszt ki évente a BJMT. 1950-től Beke Manó Díjat kapnak a legkiválóbb oktatók. A jelentős eredményt elért fiatal matematikusok elismerését szolgálja 1953 óta a Grünwald Géza Díj. 1970-től kezdve kap Szele Tibor Emlékérmet egy kiemelkedő kutató, aki továbbá jelentősen hozzájárul a magyar matematika tudományos utánpótlásának neveléséhez. A már a kutatásban is eredményt felmutató egyetemi hallgatók jutalmazására szolgál 1973 óta a Rényi Kató Díj. A matematika alkalmazásában sikeres fiatal kutatók a Farkas Gyula Díjban részesülhetnek. Egy pályakezdő tanár szakmai vagy didaktikai kutatásait támogatjuk évente a Patai Díjjal. Részt vesz a BJMT más szervek által alapitott és fenntartott díjak odaítélésében is (Ericsson Díj, Rátz Tanár úr Életműdíj, stb.).

  A Bolyai Társulat, melynek jelenleg több mint 1200 tagja van, tevékenységét a következő három szakosztályra tagozódva fejti ki: matematika alkalmazásai-, oktatási- és tudományos szakosztály. A szakosztályokkal párhuzamosan, az állandóan visszatérő feladatok elvégzésére bizottságok működnek. Az országot behálózva megyei és városi tagozatokban, csoportokban zajlik a társulati élet.


  Létrehozva: 2016.07.18. 14:12
  Utolsó módosítás: 2023.11.11. 10:27